Pěstitelská pálenice Pacov

Home

Příprava kvasu

Provozní řád

Ceník

Recepty


Provozní řád

  Každý pěstitel, požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku je povinen úplně, pravdivě a na svou výlučnou odpovědnost vyplnit „OBJEDNÁVKU – PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“.

·         Provozovatel pálenice může žádat ověření identifikačních údajů, např. předložením občanského průkazu či cestovníého pasu..

·         Výrobní období trvá od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.

·         Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti (dále jen „pěstitel“) mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu (lihu etanolu = l.e.). Pokud dojde pěstitelským pálením k výrobě přesahující množství 30 litrů etanolu pro jednoho pěstitele v jednom výrobním období, je pěstitel povinen si toto množství odebrat do 3 měsíců ode dne jeho výroby a uhradit za něj spotřební daň ve výši 285,-Kč/1 litr etanolu.

 ·         Pokud je z provozních důvodů nutné sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů do jedné várky, musí se dotyční pěstitelé dohodnout ohledně váhy kvasu i množství pálenky. Při zpracování ovoce na kvasy je ovocná drť shromažďována do sběrné kvasné nádoby, ze které se pak hotové kvasy přečerpávají do pálenice. Výtěžek pálenky je pak přepočítán na kg ovoce dodaného jednotlivými pěstiteli. Se souhlasem pěstitelů je možné slučovat kvasy i z různého ovoce. Ke zpracování se nepřijímají kvasy ve špinavých či ocelových (přímý kontakt kvasu s ocelí) nádobách, které chuťově, vzhledem nebo vůní vykazují známky cizích příměsí a nečistot, jež mohou ovlivnit jakost pálenky, nebo kvasy do kterých byl přidán cukr. Nádoby i víka s kvasem je pěstitel povinen označit svými identifikačními údaji. Nádoby od kvasu je pěstitel povinen odvézt ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu či výměnu nádob a vík neoznačených nebo nevyzvednutých do 1 týdne od zprávy o vypálení.

·         Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovávaných kvasů.

·         Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně dle vyrobeného množství a poplatku za pálení jsou vyvěšeny v pálenici a na těchto stránkách v sekci "Ceník".

·         V případě, že pěstitel nezaplatí daň a poplatek, bude pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vydána až po zaplacení. Pokud pěstitel neodebere vypálenou pálenku ve výrobním období daného roku bude tato znehodnocena za účasti pracovníka Celního úřadu a provozovatele pěstitelské pálenice.

·         Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za je jich bezpečnost. V provozních místnostech je pití alkoholických nápojů zakázáno.

·         Ochutnávání pálenky je přípustné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjišťováním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné.

·         Dle § 4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost  pěstitelskou pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob.

·         Pěstitelé jsou povinni si dodat na vyrobenou pálenku vhodné nádoby, opatřené jménem či jinou identifikací pěstitele.

·         Za příplatek dle vyvěšeného ceníku v pálenici lze pálenku dodat včetně lahví a uzávěrů.

·         Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru destilátu se nebere na reklamaci zřetel.

·         Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

·         Vzorky pálenky, odebrané z lihového měřidla, jsou odebrány a znehodnoceny pracovníkem CÚ za účasti provozovatele pěstitelské pálenice.

·         Výpalky jsou majetkem pěstitelů. Vzhledem k vysoké teplotě výpalků po vypálení a technickému uspořádání zařízení je likvidace výpalků zahrnuta v ceně pěstitelského pálení. V případě zájmu pěstitele o výpalky či jejich část, je toto nutné dohodnou s provozovatelem pálenice před započetím sání kvasů do předlohové nádrže..

  Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení, zaplacení daně a poplatků pokladní doklad a potvrzení na formuláři OBJEDNÁVKA – PROHLÁŠENÍ, opatřenými běžným pořadovým číslem, a podpisem. Pěstitel je povinen podepsat potvrzení v originále i kopii, která zůstane v pálenici. Podepisuje se i záznam o výrobě pěstitelských destilátů.

 

  V Pacově 16.5.2018                                                                    Pavel Vaněk, majitel a destilatér

  

   
Moderní jednokotlový systém s rektifikační nástavbou

 
        Bližší informace podáváme a objednávky přijímáme v pracovní dny úterý-pátek 10.30 - 15.00 hod:    Moderní jednokotlový systém s rektifikační nástavbou

            - v obchodě Pošenská 122, 395 01 Pacov

            - telefon 606 355 728


 

 

        Pěstitelská pálenice Pacov

        Pavel Vaněk

        Pošenská 122, 395 01 Pacov

        telefon: 606 355 728

        e-mail: palenicepacov@seznam.cz